กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มระบบเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์